>WEMF Homepage  >Atsukos English Home  >Atsukos Japanese Home

 

 

gWe have done the successful Festival!h

Organizers & Volunteers backstage

 

 

 

Even when it was beautiful weather outsidec...

 

 

We stayed in the venues and were waiting for a large attendance at every concert.....

 

 

 

Our youngest and sweetest colleague, Tara

Keith and Tara exploiting our Festival T-shirts

 

 

Randall, Keith, Brahm, Tara, Michael, Cheryl, Constance, Atsuko

 

 

See you at the second annual WEMF again!

 

 

 

 

 

©Atsuko Watanabe 2004

>Back to the concert list

>WEMF Homepage  >Atsukos English Home  >Atsukos Japanese Home